PRIVACYVERKLARING | ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Centrum Management Panningen (hierna te noemen CMP), gevestigd aan de Kerkstraat 3a te Panningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.
Laatste update: 01 juli 2020.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

CMP kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CMP of diensten levert
aan CMP. Daarmee stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. CMP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw bedrijfsnaam
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

Waarom CMP (uw) gegevens nodig heeft

Centrum Management Panningen (CMP) heeft als doel het in samenwerking brengen, van de bij het centrum van
Panningen betrokken partijen. Centrum Management Panningen wil de lokale en regionale aantrekkingskracht van
het centrum van Panningen versterken en daarmee het economisch functioneren met behoud van het authentieke karakter van het centrum.

Derhalve verwerkt CMP uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen.
Daarnaast kan CMP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van informatievoorziening, acquisitie, relatiebeheer en optimalisering van dienstverlening.

Hoe lang CMP uw gegevens bewaart

CMP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Eventuele betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en
verkoopadministratie dienen volgens de wet zeven jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij houden
deze termijn aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens, verzameld door CMP, zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden uitsluitend (in
overleg) aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het realiseren van het doel van
CMP. Per situatie zullen hier afspraken over worden gemaakt

Beveiligen

CMP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De wachtwoorden
zijn alleen bekend bij de voorzitter, penningmeester en secretariaat. Het wachtwoord dat toegang geeft tot deze
gegevens zal elk halfjaar gewijzigd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@centrumgrave.nl. CMP zal uiterlijk binnen twee weken op uw
verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien u meer informatie wenst over de door
ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@centrumpanningen.nl. Daarnaast heeft u het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als CMP bovengenoemde niet naleeft. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CMP is als volgt te bereiken:

Post- en bezoekadres
Kerkstraat 3a
5981 CD Panningen
info@centrumpanningen.nl